Aidmed – System do pomiaru

funkcji życiowych pacjenta

Zamów

Aidmed jest wyrobem medycznym (certyfikowanym klasy IIa) przeznaczonym do zbierania i analizowania parametrów fizjologicznych pacjenta i składa się z:

 • Aidmed One wraz z dodatkowym wyposażeniem (Pulsoksymetr BM2000D).
 • Aplikacji mobilnej Aidmed Health.
 • Systemu telemedycznego w chmurze Aidmed Cloud – serwera przechowującego i analizującego dane z Aidmed One.

Zasada działania

Rejestrator Aidmed One to przenośne urządzenie medyczne.

Jest przeznaczony do noszenia na klatce piersiowej przez pacjenta za pomocą dołączonego pasa napiersiowego oraz dołączonego napalcowego pulsoksymetru. Rejestrator posiada sensory zbierające następujące biosygnały:

 • Bioimpendancja – pomiar zmian objętości klatki piersiowej;
 • Akcelerometr – pomiar ruchu i pozycji ciała pacjenta;
 • Czujnik ciśnienia – przepływ powietrza przez nos/usta;
 • Termometr – temperatura powierzchni skóry;
 • Mikrofon – poziom głośności (ciśnienie akustyczne, np. kaszel);
 • Przetwornik ADS-EKG – jedno odprowadzenie na bazie elektrod silikonowych bez żelu;
 • Czujnik SpO2 – tętno i saturacja krwi tlenem – napalcowy czujnik bezprzewodowy
wspomaganie diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu
wspomaganie diagnostyki oraz wstępne wykrywanie arytmii na bazie holter EKG
wykrywanie zdarzeń w trakcie teleopieki pacjentów z COVID-19

Aplikacja mobilna (Aidmed Health) - umożliwia wgląd w wyniki pomiarów przez pacjenta

System umożliwia transmisję danych z rejetsrator do aplikacji Aidmed Health zainstalowanej na telefonie pacjenta przy pomocy technologii BLE.

Transmisja danych jest inicjowana przez Aidmed One i odbywa się automatycznie po sparowaniu z Aidmed Health. Aplikacja umożliwia wyświetlanie wszystkich danych zebranych w trakcie badania.

Aidmed Health co stały interwał czasu wysyła dane na serwer do Aidmed.ai, umożliwiając wykonanie analizy i interpretacji wyniku oraz postawienie diagnozy stanu pacjenta przez lekarza lub specjalistę ochrony zdrowia.

Platforma prezentacji i zarządzania danymi oraz wykrywania automatycznego zdarzeń klinicznych

Platforma telemedyczna Aidmed umożliwia zarządzanie prowadzonymi badaniami związanymi z bezdechem sennym, holterem EKG i monitoringiem pacjentów z objawami COVID-19. Pozwala na dodawanie nowych pacjentów, zakładanie nowych badań i tworzenie ostrzeżeń dla pacjentów.

Ponadto daje możliwość przeglądania zarejestrowanych pomiarów, przeglądanie badań, uzupełnianie ich opisu i generowanie raportów. W oparciu o  sygnały system pozwala na automatyczną detekcję niepokojących zdarzeń  (parametry detektora mogą być modyfikowane przez użytkownika). Przykładowo Hypopnea (w oparciu o przepływ przez kaniulę oraz SpO2) czyli zmniejszenie przepływu o co najmniej 30% przez >10s, spadek saturacji o 4%.

Data Flow

Lekarz/specjalista ochrony zdrowia ustala z pacjentem długość i częstotliwość pomiarów (np. 3x15min w ciągu dnia, pomiar nocny)

Badanie będzie polegało na rejestracji u pacjenta następujących sygnałów:

 • EKG
 • SpO2
 • temperatura
 • kaszel (na podstawie sygnału akustycznego oraz informacji o ruchach klatki piersiowej)
 • ruchy oddechowe
 • aktywność

Rejestrator AIDMED ONE posiada kilka modułów służących do pomiaru parametrów fizjologicznych. Sygnał EKG jest zbierany za pomocą jednokanałowego modułu poprzez silikonowe elektrody umieszczone na pasie zakładanym na klatkę piersiową.

Moduł ten służy również do detekcji zmian impedancji elektrycznej klatki piersiowej. Zachodzą one podczas oddychania – wraz ze zmienianiem się kształtu klatki piersiowej podczas wdechów i wydechów zmienia się również przewodnictwo przez tkanki prądu o wysokiej częstotliwości. Na podstawie tych zmian można określić rytm oddechowy.

Kolejnym modułem jest czujnik ciśnienia różnicowego. Za pomocą dostarczonej do niego kaniuli donosowej można mierzyć przepływ powietrza przez nos i na tej podstawie określać rytm i głębokość oddechów.

Urządzenie pozwala również na pomiar temperatury powierzchni skóry za pomocą kontaktowego czujnika temperatury. Kolejnym modułem jest czujnik ruchu inercyjnego, który pozwala na detekcję ruchów pacjenta oraz ruchów klatki piersiowej, co może ułatwiać określenie rytmu oddechowego bądź kaszlu.

Rejestrator posiada również wbudowany mikrofon, przydatny przy detekcji kaszlu i chrapania u pacjenta. Do zestawu dołączony jest napalcowy bezprzewodowy pulsoksymetr, umożliwia on określenie saturacji krwi – czyli jej nasycenia tlenem.

Zebrane dane są przesyłane na telefon komórkowy a z niego na serwer, do którego dostęp ma lekarz/placówka ochrony zdrowia. Na podstawie zebranych danych może on ocenić stan pacjenta oraz postępy w leczeniu.

Raport

Wyniki pomiarów oraz wykryte zdarzenie mogą zostać dołączone do dokumentacji pacjenta

W tym celu można wygenerować raport po wcześniejszym opisaniu badania przez lekarza/specjalistę ochrony zdrowia. Użytkownik profesjonalny ma możliwość ustawienia parametrów sterujących wykrywaniem wymienionych zdarzeń.

Przykładowo dla badania zaburzeń oddychania podczas snu (Apnea), system pozwala na automatyczną identyfikację następujących zdarzeń: Apnea/bezdech, Hypopnea/spłycenie oddechu oraz desaturację.

 Przykładowy raport

z badania zaburzeń oddychania podczas snu zawiera następujące informacje:

 • ODI-oxigane desaturation index w rozbiciu na godzinę badania: liczba zdarzeń desaturacji oznaczonych w każdej godzinie badania w stosunku do długości sygnału do analizy dla danej godziny;
 • Średnia desaturacja: średnia z desaturacji dla zdarzeń desaturacja w rozbiciu na godzinę badania;
 • Współczynnik desaturacji (DC):  funkcja zmiany saturacju
 • Rozkład tętna: rozkład wartości tętna dla badania;
 • T90: udział czasu badania w którym saturacja nie spadła poniżej 90%;
 • Rozkład saturacji: rozkład wartości saturacji dla badania;
 • Udział: czas badania które pacjent spędził w danej pozycji.

Machine Learning

Automatyczne Detektory (z wykorzystaniem AI i ML) pomagają wykrywać zdarzenia medyczne

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w połączeniu ze zdalną obserwacją może pomóc we wstępnej ocenie stanu pacjenta, przesiewowej diagnostyce chorób oraz w identyfikacji pacjentów, u których rozwinie się ciężka postać choroby. Dzięki naszym detektorom, lekarz/specjalista ochrony zdrowia otrzymuje wstępnie opisane badania oraz alarmy, dzięki którym będzie mógł podjąć decyzje kliniczne.

Potrzeba

Podejrzewasz lub doświadczasz zaburzeń oddychania (np. POCHP, czy ZOPS) czy rytmu serca (np. arytmia czy migotanie przedsionków)? Przechodzisz świeże zakażenie skąpoobjawowe COVID-19, czy doświadczasz dolegliwości typu post-covid?* A może po prostu pragniesz kontrolować swoje sygnały?

AIDMED to produkt skierowany do podmiotów medycznych. Pozwala na optymalizację na diagnostyki i procesu terapeutycznego i jest w trakcie certyfikacji/badań klinicznych w dziedzinie kardiologicznej, pulmonologicznej, czy infekcjologicznej.

 

Artykuły wykorzystujące i Aidmed do wglądu 

*o konkretnych wskazaniach i przeciwwskazaniach użycia zawsze decyduje lekarz lub inny specjalista ochrony zdrowia

~15000
dziennych rejestrowanych nowych zakażeń COVID-19 (marzec 2021)
~2 mln
Chorych na POCHP w Polsce
20
O 20% zmniejszyć liczbę/długość hospitalizacji (wskaźnik LOS) - weryfikowane w badaniu klinicznym
30
O 30% zwiększyć komfort życia pacjentów (wskaźnik ankietowy subiektywny i obiektywny na skalach psychologicznych) - weryfikowane w badaniu klinicznym

Aidmed

System telemedyczny dla lekarzy i ich pacjentów.

Potężny i wygodny

 • Korzystanie z Aidmed One jest niesamowicie łatwe. Śledzenie stanu zdrowia nigdy nie było łatwiejsze. To pierwsze medyczne urządzenie do noszenia, które nie zmieni Twojego stylu życia.
 • Aidmed One – to aż 8 czujników klasy medycznej.

Jestem lekarzem:

 • Zarejestruj klinikę w systemie app.aidmed.ai, dodaj pracowników kliniki
 • Dodaj pacjenta  (wypełnienie kwestionariusza, pierwszy odczyt sygnałów itp.)
 • Otrzymasz raporty z informacjami zbiorczymi o pacjentach obserwowanych np. statystyki z sygnałów
 • Opisz zebrane sygnały i alerty i dołącz je do dokumentacji medycznej

Jestem pacjentem:

 • Zapisz się do kliniki lub udaj się do lekarza.
 • Podaj swój numer telefonu przy rejestracji.
 • Odczytaj SMS z kodem i wpisz kod w aplikacji Aidmed.
 • Wykonuj pomiary zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z lekarzem.
 • Odczytuj wyniki z aplikacji.

Przykładowe zastosowania

Bezdech i rytm serca

do oceny związku rejestrowanych zaburzeń rytmu serca z zaburzeniami oddychania podczas snu, co ma zasadnicze znaczenie w prawidłowym wyborze odpowiedniego leczenia zaburzeń rytmu;

Bezdech a choroby współistniejące

do kontroli pacjentów z podejrzeniem zaburzeń oddychania podczas snu (ZOPS), zwłaszcza pacjentów otyłych, z podejrzeniem zaburzeń oddychania w czasie normalnego funkcjonowania pacjenta (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc – POCHP), opornym na leczenie nadciśnienia tętniczego, po udarze OUN itp.

Pierwotna diagnostyka kardiologiczna

 analiza korelacji zgłaszanych dolegliwości (takich jak kołatanie serca, uczucie nieregularnego rytmu serca, duszności, zawroty głowy, omdlenia, utrata świadomości, zmęczenie) z występowaniem zaburzeń rytmu oraz wstępna ocena rodzaju tych zaburzeń;

Pierwotna diagnostyka arytmii

w diagnostyce występowania migotania przedsionków (AF); zarówno w grupie pacjentów zgłaszających objawy sugerujące występowanie AF, jak i w przypadku pacjentów bezobjawowych, obarczonych dużym ryzykiem występowania tej arytmii;

Diagnostyka różnicująca migotania przedsionkowego

 do ocena arytmii i różnicowanie pomiędzy migotaniem przedsionków, arytmiami pochodzenia nadkomorowego, komorowego, a także, w przypadku stwierdzenia bradyarytmii, wstępne różnicowanie pomiędzy niewydolnością automatyzmu węzła zatokowego a zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego;

Bezdech

Detektor bezdechu oraz spłycenia wykrywa spadki przepływu powietrza przez kaniulę. W połączeniu z innymi sygnałami nasze rozwiązanie pozwala nie tylko diagnozować, ale również prowadzić skuteczniej pacjenta w procesie terapeutycznym.

Arytmia

 Sensory telemedyczne oraz detektory wytrenowane technikami uczenia maszynowego będą przydatne do diagnostyki, ale należy podkreślić ich walor predykcyjny (innowacja w skali kraju) do ilościowej oceny nasilenia zaburzeń rytmu przydatnej przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych oraz podczas oceny leczenia.

Partnerzy

Programy badawcze

Aidmed prowadzi prace badawcze przemysłowe, rozwojowe, pilotażowe i wdrożeniowe w obszarze opracowania nowoczesnych metod akwizycji sygnałów życiowych użytkownika oraz zaawansowanych metod inteligentnej interpretacji danych medycznych dla potrzeb telemedycyny (np. COVID-19, ZOPS, arytmia/POChP), telerehabilitacji (np. z zastosowaniem gamifikacji).

ABM

Badanie telemedyczne COVID-19 z wykorzystanie AI

Gameinn

 Wykorzystanie  biosygnałów do ulepszenia interakcji użytkownika ze światem gry

LSI

Wsparta algortytmicznie diagnostyka Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz schorzeń kardiologicznych

Zespół

Jakub Domaszewicz, założyciel, CEO

dr Łukasz Czekaj, CTO – ponad 10-letnie doświadczenie w analizie  danych/data science, przetwarzaniu sygnałów biomedycznych, zastosowaniu metod sztucznej inteligencji w analizie sygnałów biomedycznych oraz kierowaniu pracami B+R; najnowsze prace dotyczą metod sztucznej inteligencji w analizie sygnału EEG; w projekcie odpowiada za opracowanie rozwiązań opartych o metody sztucznej inteligencji oraz opracowanie statystyczne wyników badań

Jakub Domaszewicz

Współzałożyciel

Prezes Spółki

Łukasz Czekaj

główny analityk

Ponad 10-letnie doświadczenie w analizie danych/data science, przetwarzaniu sygnałów biomedycznych, zastosowaniu metod sztucznej inteligencji w analizie sygnałów biomedycznych oraz kierowaniu pracami B+R; najnowsze prace dotyczą metod sztucznej inteligencji w analizie sygnału EEG; w projekcie odpowiada za opracowanie rozwiązań opartych o metody sztucznej inteligencji oraz opracowanie statystyczne wyników badań;

Kontakt

Zdrowie i jego ochrona jest dla nas niesamowicie istotne.  Chcesz wiedzieć więcej o produkcie i usługach? Skontaktuj się z nami przez wybrany kanał:

Wyślij wiadomość

  Dane kontaktowe

  Adres:
  ul. Uphagena 27/702

  80-237 GDAŃSK

  E-mail:
  contact@aidmed.ai
  Telefon:
  +48723456798

  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  Regulamin
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  Polityka prywatności
  Ogłoszenia