Projekt badawczy: ABM

“System wspomagający zdalną diagnostykę pacjentów leczonych w warunkach domowych, umożliwiający wykrywanie nagłego zaostrzenia się objawów COVID-19 na bazie metod sztucznej inteligencji”

Misja

Misją działalności jest dostarczenie systemu telemedycznego ułatwiającego pracownikom służby zdrowia:

 • Kontrolę pacjentów z COVID-19, post-covid oraz z zaburzeniami oddychania czy rytmu serca;
 • Wypracowanie wytycznych odnośnie postępowania z pacjentem z rozpoznaniem COVID-19 leczonym w warunkach domowych;
 • Uzyskania predykcji rozwoju choroby z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;

Monitoring pacjentów

Pacjenci zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów takich jak saturacja, tętno, EKG – 1 kanał, bioimpedancja płuc (oddech), temperatura powierzchni skóry, kaszel (ciśnienie akustyczne), ciśnienie /przepływ powietrza przez kaniulę, pozycja urządzenia/pacjenta oraz wywiad dotyczący aktualnie występujących objawów chorobowych.

Metody uczenia maszynowego potencjalnie przyczynią się do szybkiego wykrywania oraz prognozowania pogorszenia się stanu pacjenta i  zaostrzenia obserwowanych objawów  (z uwzględnieniem pacjentów z grup ryzyka).

Monitoring pierwszych pacjentów wskazuje na duże możliwości diagnozowania zaburzeń kariologicznych i wydolności oddechowej związanych z aktywnym lub przebyłym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

 

Nowe funkcjonalności

Celem badania jest  (walidacja rozwiązania telemedycznego opartego o system firmy AIDMED) określeniea w jakim stopniu teleobserwacja pacjentów (z uwzględnieniem zdalnej rejestracji biosygnałów) pozwala na optymalizację postępowania z pacjentami z:

 • z rozpoznaniem COVID-19 w łagodnej postaci (bez- lub skąpoobjawowi) z naciskiem na ograniczenia konieczności hospitalizacji;
 • z zaburzeniami oddychania i rytmu serca z naciskiem na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia pacjenta z przewlekłymi schorzeniami.

Na podstawie analizy uzyskanych sygnałów oceniany będzie stan pacjenta oraz opracowane zostaną metody pozwalające na prognozowanie nagłego zaostrzenia się objawów COVID-19. Efektem projektu będzie:

 • opracowanie zaleceń dotyczących postępowania z pacjentem z rozpoznaniem COVID-19 skąpo- lub bezobjawowym leczonym w warunkach domowych z wykorzystaniem telediagnostyki;
 • rozwiązanie do zdalnej obserwacji chorych przez placówkę medyczną (w oparciu o automatycznie rejestrowane biosygnały oraz automatyczną ocenę stanu pacjenta na podstawie zarejestrowanych biosygnałów przy użyciu algorytmów opartych o metody sztucznej inteligencji); 
 • walidacja rozwiązania poprzez pilotażowe wdrożenie w wybranych placówkach medycznych;
 • unikalna baza danych biosygnałów pozwalająca na dalsze badania nad patofizjologią COVID-19.

Zaletą proponowanego rozwiązanie w porówniniu z innymi telemedycznymi projektami jak Pulsocare, Covitcher, itp. jest korzystanie z aż 8 detektorów biosygnałów i automatycznej transmisji danych do ośrodka medycznego i wykorzystanie sztucznej inteligencji ułatwiającej podejmowanie decyzji klinicznych przez lekarzy.

Badanie naukowe

Dzięki działalności m.in. Ministerstwa Zdrowia i jego agencji czy PTEiLChZ  oraz inicjatyw regionalnych przebieg choroby COVID-19 u pacjentów hospitalizowanych został dosyć dobrze opisany w wielu sprawozdaniach, bazach danych i artykułach.

Znaczenie bieżącej obserwacyjnego monitoringu stanu zdrowia pacjentów pozostających w izolacji domowej z użyciem zdalnej diagnostyki  wydaje się koniecznością ze względu na dostępność technologii i sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Skuteczność niefarmakologicznej interwencji zdrowotnej (w naszym przypadku monitoringu telemedycznego) wymaga jednak potwierdzenia w badaniu klinicznym.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski działający jako lider przy wsparciu Agencji Badań Medycznych (kwotą 1 899 533PLN) przeprowadzi takie badanie

Hipotezy badawcze

Wprowadzenie bieżącego nadzoru (sprawowany w sposób względnie ciągły) nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej może (co weryfikujemy w następującym po obserwacji badaniu klinicznym):

 • Zwiększyć komfort życia pacjentów (wskaźnik ankietowy)
 • Zmniejszyć liczbę hospitalizacji (wskaźnik LOS)
 • Zwiększyć wydolność ochrony zdrowia (mniejsza liczba osobogodzin poświęconych na leczenie pacjenta)
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta (mniejsza liczba zdarzeń niepożądanych, skuteczniejsza rekonwalescencja – liczona na skali)

Badanie kliniczne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pełni funkcję lidera (sponsora w części obserwacyjnej) wieloośrodkowego badania.

1

I Nieinwazyjne prospektywne badanie obserwacyjne

Cel: Testowania rozwiązania telemedycznego, zebrania danych i ich opracowanie w celu wypracowania modelu
Kohorta COVID (600 pacjentów): kryterium zakażenia
Kohorta kontrolna (200 pacjentów): pacjenci zgodnie z innymi chorobami

2

II Prospektywne (potencjalnie) randomizowane badanie kliniczno-kontrolne

Cel: Postępowanie krytyczne z pacjentem (wczesne ostrzeganie) za pomocą uczenia maszynowego (prognozowanie pogorszenia się stanu pacjenta)
Kohorta interwencji (100 pacjentów): wykorzystująca dodatkowo testowane narzędzia telemedyczne.
Kohorta kontrolna (100 pacjentów): pacjenci leczeni według standardowego protokołu.

Konsorcjum:

Lider: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Główny Badacz: dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

Partner technologiczny: AIDMED

Ośrodki badawcze:
Uniwersyteckie Centrum Klinicznym w Gdańsku przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,

Kliniki Pulmonologii  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy UWM,

Oddział “COVID” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy UWM,

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Rejestrator:

Śledzenie stanu zdrowia nigdy nie było łatwiejsze za pomocą urządzenie do noszenia, które nie zmieni stylu życia pacjenta a dostarczy dużej ilości informacji.

Aidmed One to aż 8 czujników klasy medycznej.

Służy do zbierania takich parametrów fizjologicznych jak EKG, saturacja, respiracja (metodą zmian impedancji klatki piersiowej oraz nosowego przepływu powietrza), ruchów ciała, ruchów klatki piersiowej, akustykę otoczenia (np. kaszel) i temperatury skóry. Z wykorzystanie metod sztucznej inteligencji powstanie model oceny ryzyka zaostrzenia się objawów na podstawie rejestrowanych biosygnałów w trybie ciągłej, zdalnej diagnostyki (np. zaostrzenie się objawów w ciągu najbliższych 24h).

Wykorzystano AIDMED – system do pomiaru funkcji życiowych pacjenta jest wyrobem medycznym przeznaczonym do zbierania i analizowania parametrów fizjologicznych pacjenta i składa się z:

 •   Rejestratora AIDMED ONE (z pulsoksymetrem)
 •   Aplikacji mobilnej  AIDMED HEALTH
 •   Systemu telemedycznego w chmurze  AIDMED CLOUD – serwera przechowującego   i analizującego  dane.

Szczegółowe informacje na temat systemu znajdują się na stronie głównej (aidmed.ai)

Dla pacjenta

W momencie rozpoznania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 perspektywa pogorszenia stanu ich zdrowia nie jest do końca znana. Dlatego ważne jest monitorować stan zdrowia za pomocą biosygnałów oraz występujących objawów. Dzięki temu rejestrator AIDMED ONE w systemie teleinformatycznym AIDMED Health/Cloud ułatwi lekarzowi prowadzącemu/specjaliście ochrony zdrowia obserwować Twój stan zdrowia, a w razie potrzeby przesłać alert do ośrodka monitorującego w celu udzielenia teleporady lub konsultacji stacjonarnej, czy wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia.

Rekrutacja

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu obserwacyjnym osoby z Gdańska, Olsztyna, Radomia i Ciechanowa lub okolic. Pacjenci ze świeżym rozpoznaniem COVID-19 (wynik dodatni zarejestrowany w ciągu ostatnich kilku/kilkunastu godzin) będą mogli zgłosić się telefonicznie (531923216) /mailowo (ajarynowski@aidmed.ai) do koordynatora projektu.

„Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych nr 2020/ABM/COVID19/0082”